Analiza fundamentalna

Powszechnie wiadomo, że długoterminowe inwestowanie w akcje znacznie różni się od giełdowej spekulacji. Opiera się bowiem na analizie fundamentalnej, która pozwala oszacować, czy akcje danej spółki wycenione zgodnie z jej rzeczywistą wartością. Na czym dokładnie polega analiza fundamentalna? W jaki sposób wycenia się akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co to jest analiza fundamentalna?

Jak już wspomniano analiza fundamentalna pozwala ocenić prawidłowość wyceny akcji danej spółki. Skupia się w tym celu zarówno na jej fundamentach, jak i sytuacji makroekonomicznej w danym sektorze. Dzięki właściwemu przeprowadzeniu analizy można stwierdzić, czy akcje konkretnej spółki są wyceniane na giełdzie zbyt wysoko lub zbyt nisko. W efekcie kupujący może na nich stracić (kupując akcje przeszacowane) lub zyskać (przy akcjach niedowartościowanych). W związku z tym z całą pewnością można stwierdzić, że analiza fundamentalna to badanie, które umożliwia podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, przy stosowaniu strategii długoterminowej.

Etapy analizy fundamentalnej – jak długoterminowo inwestować w akcje

Długoterminowe inwestowanie w akcje polega na ich zakupie oraz oczekiwaniu na długoterminowy wzrost ich wartości. Niezbędne w tym celu jest posiadanie rachunku maklerskiego, który można otworzyć klikając w link giełda akcje przenoszący do oferty brokera. Warto jednak mieć świadomość, że odpowiedni dobór akcji powinien być poprzedzony analizą, a w przypadku inwestowania długoterminowego analizą fundamentalną. Składa się ona z kilku etapów, których prawidłowe przeprowadzenie umożliwia wyciągnięcie właściwych wniosków na temat prawidłowego oszacowania wartości akcji. Jest to analiza makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna, finansowa oraz wycena giełdowa. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w artykule przedstawiającym cel wykonywania analizy fundamentalnej.

W jaki sposób dokonuje się wyceny akcji?

Podstawowym celem analizy fundamentalnej jest określenie, czy akcje są właściwie wycenione. W jaki sposób można tego dokonać? Należy w tym celu przeprowadzić samodzielną obliczenia składające się z wyceny majątkowej, dochodowej i porównawczej. Wycena majątkowa umożliwia ustalenie wartości majątku spółki, co jest możliwe dzięki oszacowaniu aktywów pomniejszonych o pasywa oraz zobowiązania wobec innych podmiotów. Wycena dochodowa ma natomiast na celu ustalenie wartości spółki względem osiąganych przez nią dochodów. W wycenie porównawczej chodzi natomiast na odniesieniu uzyskanych wyników do kursu giełdowego oraz stwierdzeniu, czy akcje są przeszacowane, czy niedowartościowane.

Podsumowując należy stwierdzić, że właściwie przeprowadzona analiza fundamentalna to niezbędny element długoterminowego inwestowania w akcje. Na jej podstawie można bowiem znaleźć spółki, których akcje warto kupić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here