Metody wyliczenia ekwiwalentu za urlop.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że jeśli pracownik nie wykorzystał całości przysługującego mu urlopu, to w myśl obowiązującego prawa, przysługuje mu za ten czas gratyfikacja finansowa, tzw. ekwiwalent? Warto więc dowiedzieć się, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop.
Wypłaty ekwiwalentu nie dokonuje się corocznie. Dochodzi do tego jedynie po rozwiązaniu, lub wygaśnięciu stosunku pracy łączącego pracownika z pracodawcą. Pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalentu nie wypłaca się w trakcie trwania stosunku pracy, gdyż możliwe jest wówczas odebranie urlopu w dogodnym dla pracownika i pracodawcy terminie.
Podstawa do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest tzw. współczynnik ekwiwalentu, którego wartość jest ustalana corocznie. Jeśli pracownik posiada niewykorzystany urlop przeniesiony z lat poprzednich, to wyliczenia kwoty ekwiwalentu dokonuje się na podstawie współczynnika właściwego dla bieżącego roku kalendarzowego. Należy dodać, że jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, to wysokość współczynnika jest proporcjonalnie do wymiaru etatu weryfikowana.
Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokości wypłaconego ekwiwalentu jest wynagrodzenie stałe, przysługujące pracownikowi w miesiącu, w którym nabył on prawo do otrzymania ekwiwalentu. Należy wziąć pod uwagę pełny miesiąc, nawet jeśli umowa wygasa w trakcie jego trwania.
aby wyliczyć przysługujący pracownikowi ekwiwalent należy w pierwszej kolejności ustalić podstawę jego wymiaru. Podstawę tę dzielimy następnie przez współczynnik ekwiwalentu i otrzymujemy w ten sposób stawkę, jak przysługuje pracownikowi za jeden dzień niewykorzystanego urlopu.
Informacja o wypłaconym ekwiwalencie za niewykorzystany urlop powinna się znaleźć na świadectwie pracy wręczonym pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy. Należy pamiętać również o tym, że ekwiwalent ten stanowi podstawę do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

4emotion.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here