Na czym polega gospodarowanie odpadami w firmie?

Prowadzenie działalności gospodarczej w większości przypadków wiąże się z koniecznością ewidencjonowania odpadów, które wpisuje się w zakres gospodarowania odpadami. Bardzo ważne jest, by wszystkie procesy z nią związane przebiegały prawidłowo i odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka odpadami – podstawy prawne

Zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, przez gospodarkę odpadami należy rozumieć zbieranie, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie, obrót oraz transport odpadów. Prowadząc gospodarowanie odpadami należy wykonywać szereg czynności, które również można zlecić wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie. To tego rodzaju działań należą, m.in.:

  • odbiór odpadów,
  • specjalistyczna utylizacja produktów niespełniających wymagań, np. wadliwych lub przeterminowanych,
  • gospodarowanie odpadami płynnymi, czyli m.in. przetwarzanie kłopotliwych odpadów, np. wodnych roztworów farb i lakierów oraz ogólnie rzecz ujmując odpadów pogalwanicznych,
  • gospodarowanie odpadami palnymi, w zakres którego wchodzi, m.in. unieszkodliwianie odpadów za pomocą procesów termicznych,
  • rekultywacja, czyli gospodarowanie odpadami, takimi jak: materiały rozbiórkowe oraz gleba z obszarów przemysłowych,
  • zbiórka, sortowanie i odzysk odpadów opakowaniowych.

Gospodarowanie odpadami a ochrona środowiska

Działalność każdej firmy generuje powstawanie odpadów. Z tego względu zachodzi konieczność przechowywania i utylizacji ich w sposób niezagrażający środowisku. Chodzi tutaj o to, aby odpady przekazywane były do utylizacji tylko podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia. Sposób, w jaki odpady powinny być przechowywane, jest determinowany rodzajem prowadzonej działalności. Na przykład w biurze odpadami będą głównie dokumenty, opakowania z tworzyw sztucznych oraz elektrośmieci. Ich przechowywanie nie nastręcza większych problemów, jednak konieczna jest ich bieżąca utylizacja. Z kolei przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej generują odpady, które mogą w sposób bezpośredni zagrażać środowisku naturalnemu.

Warto również pamiętać, że każda firma generuje też odpady komunalne, które podlegają innego rodzaju regulacjom prawnym. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań dotyczących eksploatacji środowiska naturalnego w formie corocznych raportów. Ewidencjonowane musi być również użytkowanie kotłów opalanych paliwem (stałym lub płynnym), a nawet użytkowanie samochodu służbowego.

Niewywiązywanie się z obowiązku ewidencjonowania odpadów skutkuje sankcjami prawnymi, w postaci kar pieniężnych, procesów sądowych, a nawet wszczęcia postępowania karnego.

Czytaj także: Zrównoważony rozwój – co to jest?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here